Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Informácie o členstve v SPA

Členstvo

A. Skladba členstva
     1. Riadni členovia
     2. Podporní členovia
 
B. Vznik a zánik členstva.
 
1.        Riadne členstvo v asociácii môžu na základe žiadosti a rozhodnutia Rady získať právnické osoby, ktoré vlastnia, spravujú, realizujú alebo prevádzkujú zariadenia a plochy pre odstavovanie a garážovanie vozidiel s kapacitou 50 a viac miest. Majú právo hlasovacie a byt' volení do orgánov asociácie a využívať výhody plynúce z členstva.
2.        Podporné členstvo v asociácii môžu získať na základe žiadosti a rozhodnutia Rady asociácie právnické osoby, ktoré sú zainteresované v problematike parkovania a na činnosti asociácie. Podporní členovia podporujú činnosť a zúčastňujú sa na práci asociácie, nemajú však hlasovacie právo a nemôžu byt' volení do orgánov asociácie.
3.        Členstvo v asociácii sa končí vypovedaním, vylúčením, zánikom členskej organizácie, alebo členskej spoločnosti, či združenia.
4.        Členovia môžu byt' vylúčení Radou, ak porušia Stanovy, alebo ak si nesplnia včas svoje finančné   záväzky ani po upomienke zaslanej po dobe splatnosti záväzku.
5.        Členstvo je možné zo strany člena vypovedať ku koncu kalendárneho roka. Oznámenie o vypovedaní musí byt' sekretariátu asociácie podané písomne najneskôr tri mesiace pred koncom kalendárneho roka. Za dátum podania oznámenia o vypovedaní sa pri poštovej zásielke považuje dátum uvedený na poštovej pečiatke.
6.        Odvolanie proti rozhodnutiu Rady o vylúčení môže byt' podané na najbližšie Valné zhromaždenie. Odvolanie musí podať člen prostredníctvom sekretariátu do troch mesiacov po doručení oznámenia o vylúčení. Všetky nároky a záväzky, okrem finančných záväzkov, ktoré vyplývajú  z členstva sú dočasne pozastavené až do konečného rozhodnutia o odvolaní.
 
C. Práva a povinnosti členov
 
1.      Riadni členovia majú právo hlasovacie a byt' volení do orgánov asociácie a využívať výhody plynúce z členstva.
2.      Podporní členovia nemajú hlasovacie právo a nemôžu byt' volení do orgánov asociácie.
3.      Členovia majú povinnosť pomáhať pri presadzovaní  rozhodnutí asociácie, propagovať' jej ciele a chrániť záujmy a povesť asociácie.
4.      Členovia majú povinnosť platiť stanovené členské poplatky včas, t.j. do 15 februára bežného roka.
 
Časť 4
 
Členské poplatky
a)      Poplatok riadnych členov sa skladá zo základného poplatku a z dodatkového poplatku. Výšku základného poplatku na nasledujúci kalendárny rok stanovuje Valné zhromaždenie úmerne ku nákladom súvisiacim s činnosťou asociácie vrátane členských príspevkov v EPA, resp. iných, schválených VZ.
b)      Dodatkový  poplatok je závislý od počtu obhospodarovaných parkovacích a garážovacích miest. Poplatok podporných členov dohodne Rada asociácie v priebehu bežného roka v závislosti na službách, ktoré im asociácia poskytuje.
 
 

 

dnes je: 22.2.2018

meniny má: Etela

podrobný kalendár

692245

22.2.2018
ÚvodÚvodná stránka