Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kvalitné parkovacie služby podmieňujú efektívnosť dopravnej obsluhy.

Stručný prehľad rozsahu problematiky, jej príčin a vhodných postupov riešenia parkovacieho problému v mestách.


 Väčšina našich miest sa dostáva do situácie, keď súčasne prístupné miesta na parkovanie už nestačia. Je to zákonitý dôsledok rozsiahlejšieho využívania áut na prepravu do cieľa cesty. Tieto nároky budú stále väčšie, preto stoja mestá pred problémom uspokojiť objektívne nutné potreby obsluhy priestoru. To nie je možné len autami, preto musia byť aplikované všetky dostupné spôsoby dopravy osôb i tovaru.
 Súčasne praktizované, relatívne jednoduché a nenáročné prevádzkové a organizačné opatrenia dlho nepostačia. V záujme udržania potrebnej mobility mesta treba už dnes riešiť parkovací problém komplexne, od vzniku nároku po jeho prijateľné splnenie.
 Pri riešení musíme vychádzať zo skutočnosti, že doprava je  dôsledkom potrieb a činnosti aktivít vyvolávajúcich v priestore  prepravné nároky. To znamená, že doprava je v plnom slova zmysle služba, ktorá má zabezpečiť všetky prepravné potreby osôb, nákladov i služieb medzi ich zdrojom a cieľom.
 Preprava je zabezpečovaná rôznymi spôsobmi, dopravnými prostriedkami, resp. u prepravy osôb aj chôdzou. Podiely jednotlivých druhov dopravy na preprave v mestách sú limitované v prvom rade podmienkami priestorovými, ale aj prevádzkovými, ekonomickými, organizačnými a v neposlednom rade aj ekologickou únosnosťou dopravy.    Ak ktorúkoľvek s týchto podmienok nie je možné splniť, musíme prikročiť k regulačnými opatreniami. V prvom rade je to vhodné prerozdelenie využívania dopravných prostriedkov pre jednotlivé účely prepravy, t.j. zmena deľby dopravnej práce. Keď sa pri stále rastúcom nároku  vyčerpajú aj priestorové možnosti, musí nasledovať účelná redukcia nárokov prepravy na priestor!
 Nedostatok priestoru sa v prvom rade prejaví  nedostatkom miest na parkovanie, hlavne v uličnom profile. Profil bol a je budovaný v prvom rade pre dynamickú dopravu, t.j. pre pohyb osôb a tovarov. Prípadné „ odstavné pruhy “ nemôžu na uliciach miest ani zďaleka splniť potreby pre zastavenie, státie, ba dokonca na odstavenie ( uličné garážovanie ) áut.
Ďalšie rozširovanie uličného priestoru pre potreby parkovania je podmienené nutnosťou zabezpečiť potreby dynamickej dopravy a to nielen pre vozidlá, ale aj pre chodcov a cyklistov! Musíme si uvedomiť, že časť uličného priestoru pre dynamickú dopravu musí navyše zabezpečiť potrebnú kapacitu aj pre potreby obsluhy mimouličného priestoru, kde sa okrem iných aktivít nachádzajú ( budú nachádzať! ) parkoviská a garáže. Pritom  musíme prednostne zabezpečiť  priestorové nároky hromadnej dopravy, ktorá je v zastavanom území rozhodujúca  pre prepravu osôb!
 
V súčasnej situácii, keď mestá zvyčajne nedisponujú podkladmi, ani dokumentáciou, na základe ktorej by sa mohlo zodpovedne rozhodovať o efektívnom postupe riešenia dopravnej obsluhy,  treba v prvom rade koordinovať využívanie všetkých disponibilných parkovacích miest na ulici a mimo ulice napr. časovým obmedzením, resp. ekonomickými pákami.
 Tento logický postup sa však zatiaľ u nás neaplikoval. Príčiny sú rôzne, ale dosah zjavný: nevhodná obsluha spôsobujúca neefektívne využitie priestoru. Daný priestor ovplyvňuje ešte celý rad funkcií a potrieb, navyše aj ekologické podmienky a potreby obyvateľov a návštevníkov mesta.
 
Rozhodovanie o nadradenosti, či podradenosti jednotlivých funkcií a ich koordinácia je a musí byť v právomoci mestských orgánov. Koordinácia je stanovená komunálnou politikou mesta; z nej musí byť odvodená dopravná politika, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je „ parkovacia politika mesta “.
 Regulačné opatrenia súvisiace s prevádzkovaním parkovísk musia vychádzať zo stanovených cieľov a opatrení parkovacej politiky.
Vhodnou reguláciou je možné už v súčasnosti zlepšiť podmienky parkovania, bohužiaľ ale iba na krátku dobu, lebo tlak na odstavovanie vozidiel stále rastie.
Pre aktualizáciu opatrení a podmienok parkovania je potrebné pravideľné sledovanie vývoja a jeho analýza. 
 
Záverečná poznámka

 Slovenská parkovacia asociácia  konštatuje, že situácia v parkovaní sa stáva neúnosnou už v mnohých mestách na Slovensku. Nároky na parkovanie sa stále zväčšujú, účinné opatrenia však neprichádzajú. .
Na podporu opatrení pre zlepšenie situácie má Asociácia  v pláne vypracovať zásadnú smernicu pre postup opatrení na  dosiahnutie cieľov parkovacej politiky v meste. Pri vypracovaní tejto smernice budú využité skúsenosti a námety členov SPA, ale aj skúsenosti a smernice Európskej parkovacej asociácie a odporúčaní „ Zelenej knihy “ vydanej v roku 2007 Európskou komisiou.
 „ Zelená kniha “ upozorňuje na nutnosť rešpektovania podmienok  zachovania mobility v meste, vhodnej deľby dopravnej práce, efektívnosti pri zásobovaní, koordinácii úkonov a riešení v spolupráci so súkromným sektorom, bezpečnosti chodcov i v súvislosti s nárokmi na hromadnú dopravu, evidenciu a sústavnú analýzu dopravnej situácie ako aj lepšie využívanie skúseností kompetentných odborníkov tejto profesie.

 Zelená kniha je prístupná na internetovej adrese:

ec.europa.eu/transport/clean/green paper urban transport/ index en.htm

 


         Rada asociácie


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

744525

22.10.2019
ÚvodÚvodná stránka